Uvjeti korištenja usluge besplatni web hosting

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna
 

 Uvjeti korištenja usluge besplatnog hostinga

Pojmovi:

Strana 1 - Korisnik = naručitelj usluge

Strana 2 - Domidona informacijske tehnologije d.o.o. = DOMIDONA IT

Sadržaj = tekst, slike, ilustracije, animacije, vektori, karte, video materijal, audio materijal, aplikacije, software

Uvod

Sve usluge navedene su na web stranici DOMIDONE IT. Usluga besplatnog hostinga općenito je opisana putem javno dostupne stranice www.web-hosting.work.

Korisnik može zakupiti jedan besplatni hosting sa svojim korisničkim računom. Besplatni web hosting limitiran je na količinu podataka kao što je navedeno u opisu usluge.

Korisnik ne može spajati svoj besplatni hosting sa besplatnim hostinzima drugih Korisnika.

Upit za uslugu besplatnog hostinga od strane Korisnik upućen putem popunjenog formulara „Online narudžba“ na stranici www.web-hosting.work smatra se dijelom ovog Ugovora. Sva potrebna dodatna korespondencija u svezi usluge besplatnog hostinga između Korisnika i DOMIDONE IT vrši se putem korisničke zone i smatra se dijelom ovog Ugovora.

DOMIDONA IT će uslugu besplatnog hostinga, ponudu, obavijesti i tickete arhivirati u digitalnom formatu te će ugovorena usluga biti dostupna na pregled Korisniku unutar korisničke zone. DOMIDONA IT obvezuje se korisniku aktivirati naručenu uslugu najkasnije u roku 72 sata, ako smatra da Korisnik ispunjava određene uvjete za zakup besplatnog hostinga.

Svaka dodatno naručena usluga od strane Korisnika biti će pridodana u korisničku zonu, a na dodatno naručenu uslugu primjenjuju se ovi Uvjeti korištenja besplatnog hostinga i Uvjeti korištenja javno dostupni na stranici www.web-hosting.work bez aneksa Ugovora.

Sastavni dio ovog Ugovora je korisnički račun u korisničkoj zoni sa svim potrebnim obavijestima i podacima,  a koji sadrže naziv usluge, limitirano ograničenje usluge i  na koji period se ista odnosi. DOMIDONA IT ne naplaćuje aktivaciju/isporuku svojih usluga ako drukčije nije navedeno u opisu usluge. 

Na sve usluge DOMIDONA IT se primjenjuje SLA ugovor (Ugovor o dostupnosti servisa) te su sastavni dio ovog ugovora. SLA Ugovor je javno dostupan putem stranica www.web-hosting.work

Ugovor se smatra sklopljenim u trenutku kada DOMIDONA IT Korisniku isporuči uslugu.

Plaćanje

Cijene DOMIDONA IT usluga su javno dostupne na stranicama DOMIDONA IT (www.web-hosting.work) i sastavni su dio ugovora.

Cijena zakupa besplatnog web hostinga je 0,00 kn.

Ukoliko Korisnik ispuni kvotu besplatnog web hostinga te želi dodatni diskovni prostor, može zatražiti ponudu za komercijalni web hosting paket. Po prihvaćanju ponude za komercijalni web hosting paket, ukida se usluga besplatni hosting i počinje vrijediti komercijalni web hosting paket.

Svaka dodatno naručena usluga plativa je Virmanskim nalogom.

Sve usluge DOMIDONA IT plaćaju se unaprijed – avansno osim ako nije drukčije Ugovoreno. Nakon narudžbe usluge od strane korisnika, DOMIDONA IT će odmah poslati ponudu za uplatu usluge sa adekvatnim rokom dospijeća. Korisnik se obvezuje platiti ponudu do datuma dospijeća ponude.

DOMIDONA IT obavezuje se poslati obavijest za produženje usluge besplatni web hosting minimalno 15 dana prije isteka aktivne usluge. Ukoliko obavijest nije potvrđena do datuma dospijeća DOMIDONA IT poslati će i podsjetnik na potvrđivanje. Po slanju podsjetnika na potvrđivanje DOMIDONA IT će privremeno onemogućiti uslugu sa mogućnošću otkazivanja Ugovora koje će uslijediti  nakon ne potvrđene obnove usluge zakupa besplatnog web hostinga.

Otkazivanje ugovora znači da DOMIDONA IT nije dužna čuvati podatke korisnika te se ne može smatrati odgovornim za gubitak podataka. Ugovor je moguće otkazati jednostrano ili obostrano. Otkaz Ugovora stupa na snagu trenutno bez otkaznog roka osim ako nije drugačije dogovoreno.

Korisnik prihvaćanjem Ugovora potvrđuje da je razumio Ugovor. Za maloljetnike Ugovor može sklopiti Zakonski zastupnik. Za poslovno nesposobne osobe Ugovor može sklopiti samo njihov Zastupnik, za djelomično poslovno sposobne osobe Zastupnik mora dati suglasnost.

Ugovor se smatra sklopnjenim u trenutku kada DOMIDONA IT Korisniku omogući uslugu i Ugovor počinje teči od datuma aktiviranja usluge.

Opće odredbe

Svako sklapanje ugovora DOMIDONA IT čuva u digitalnom obliku, a korisnik prihvaća uvjete korištenja potvrdom navedenog pri narudžbi usluge. Ugovor se sklapa na daljinu te se na isti primjenjuje Zakon o Zaštiti potrošača NN 41/14, 110/15.

DOMIDONA IT će u svrhu sklapanja ugovora zatražiti od korisnika sljedeće podatke: Ime, Prezime, poštanska adresa, telefonski broj, email adresa. Pravne osobe će morati navesti i OIB tvrtke. Korisnik se slaže sa davanjem osobnih podataka isključivo u navedene svrhe te potvrđuje da su podaci ispravni. Korisnik se slaže ukoliko dođe do promjene podataka da će iste javiti DOMIDONI IT ili ih sam naknadno ažurirati putem korisničkih stranica.

DOMIDONA IT neće drugima prodavati, iznajmljivati ni davati na korištenje Vaše osobne podatke koje ste nam povjerili u svrhu sklapanja Ugovora osim u sljedećim situacijama: Registracija domena i odgovaranje na ovlaštene zahtjeve za davanjem informacija upućene od strane Policije i Državnih tijela

DOMIDONA IT će odbiti sklapanje ugovora u sljedećim slučajevima:a) Ukoliko su upisani neispravni podaci pri narudžbi usluge b) Namjera korištenja usluge protivno ovim uvjetima ili zakonima Republike Hrvatske ili omogućavanje trećim osobama korištenja usluge protivno zakonima Republike Hrvatske.c) Kršenje bilo koje druge odredbe ovog Ugovora.d) Kod druge nepredvidive situacije

DOMIDONA IT se obvezuje adekvatno nadopunjavati serverske resurse sukladno rastu te korisniku omogućiti zakupljene serverske resurse.

DOMIDONA IT će nadgledati podatke korisnika pohranjene na serveru ukoliko postoji osnovana sumnja u kršenje ovih uvjeta, u svrhe tehničke podrške, prevencije malicioznih napada, podizanja kvalitete usluge, zaštite ostalih korisnika te backupa.

Podaci uploadani od strane korisnika su isključivo njegova odgovornost, DOMIDONA IT se NIKAKO ne može smatrati odgovornim za korisničke podatke kao niti posljedicu korištenja istih.

 

Obnova hostinga

Besplatni web hosting potrebno je obnoviti svakih 3 mjeseca. Obnova je besplatna.

Svaka 3 mjeseca na Korisnikov email doći će ponuda na kojoj će biti naveden URL koji je potrebno otvoriti i potvrditi svoj besplatni web hosting paket. U slučaju ako se web hosting paket ne potvrdi, smatrati ćemo da Korisnik isti više ne koristi te će isti biti automatski obrisan nakon 15 dana bez mogućnosti povrata podataka.

Registracija domena

DOMIDONA IT će u ime korisnika i na ime korisnika zakupiti/produžiti naručenu domenu sukladno važećim pravilima krovnog domenskog registra (npr Verisign, Affilias, CarNET itd.). Korisnik potvrđuje da je pročitao i shvatio uvjete registracije naručene domene koje propisuje krovni domenski registar – treća strana. Korisnik potvrđuje da se DOMIDONA IT neće smatrati odgovornom u bilo kojem slučaju u kojem korisnik nije upoznat sa pravilima registracije domena koje propisuje krovni registar.

Po isteku datuma dospijeća ponude za produženje usluge DOMIDONA IT se ne može smatrati odgovornom za nemogućnost produženja/registracije domene.

DOMIDONA IT ne nudi uslugu registracije besplatne .hr domene. DOMIDONA IT će za Korisnika registrirati naplatnu .hr domenu sukladno Pravilniku o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom. Korisnik prihvaćanjem ovog ugovora potvrđuje da je pročitao i shvatio navedeni pravilnik.

Radi karaktera registracije/obnove domena DOMIDONA IT ni u kojem slućaju neće vršiti povrat uplaćenih sredstava.

Registrirana domena se ne može zamijeniti drugom domenom.

DOMIDONA IT će povremeno nuditi povlaštene uvjete zakupa usluga, domene zakupljene kao besplatne unutar određene usluge te domene zakupljene po povlaštenim uvjetima se neće moći prenijeti na drugog pružatelja usluga za vrijeme od 24 mjeseca.

Za registraciju .eu domene, korisnik mora dostaviti podatke osobe ili tvrtke sa prebivalištem unutar Eurospke Unije.

gTLD domena mora sadržavati minimalno 3 znaka bez ekstenzije do maksimalno 63 znaka bez ekstenzije osim ako nije drugačije navedeno.

 

Odgovornost

VAŽNO:

DOMIDONA IT ne radi sigurnosne kopije – backup podataka. Korisnik je odgovoran raditi i pohranjivati vlastite sigurnosne kopije podataka. DOMIDONA IT se neće smatrati odgovornom za gubitak podataka u bilo kojem slučaju.

DOMIDONA IT može, ali nije dužna pružati tehničku podršku za uslugu besplatni web hosting.

Podršku oko besplatnog web hosting paketa možete isključivo tražiti otvaranjem ticketa iz svoje korisničke zone.

Ticketi podrške otvoreni za besplatni web hosting se rješava tek nakon što djelatnici Domidona IT riješe sve probleme koji su otvoreni od strane korisnika sa komercijalnim hostingom. Vrijeme rješavanja problema nastalih kod besplatnih web hostinga nemaju vremensko ograničenje za njihovo rješavanje.

DOMIDONA IT se neće smatrati odgovornom u sljedećim slučajevima:a) Kvar na hardverskoj komponenti poslužitelja.b) Kvar na softverskoj komponenti poslužitelja.c) Mrežne ispade uzrokovane od trećih strana ( ispad bandwidth providera, DDoS napad ili druga vrsta mrežnog napada).d) Utjecaja više sile.e) Neispravnog korištenja zakupljene usluge od strane korisnika.

DOMIDONA IT će korisniku isplatiti naknadu po sljedećoj tablici ukoliko nije zadovoljen mjesečni uptime od 99.5 % u postocima od sveukupno uplaćenih iznosa za navedenu uslugu.a) 10 % za dostupnost od 97.00 % – 99.49 %b) 20 % za dostupnost od 96.00 – 96.99 %c) 30 % za dostupnost od 95.00 – 95.99 %d) 50 % za dostupnost od 94.00 – 94.99 %e) 100 % za dostupnost manju od 94 %

U isto ne spadaju: a) održavanje na poslužiteljima – hardware i software te b) Kvar na hardverskoj komponenti poslužitelja. c) Kvar na softverskoj komponenti poslužitelja.d) Mrežni ispadi uzrokovani od trećih strana ( ispad bandwidth providera, DDoS napad ili druga vrsta mrežnog napada). e) Utjecaji više sile.f) Neispravno korištenja zakupljene usluge od strane korisnika.

Korisnik je svjestan da će DOMIDONA IT uskratiti pristup usluzi u sljedećim slučajevima:a) korištenje usluge protivno Uvjetima.b) pokretanje background procesa na poslužiteljima (IRC botovi).c) slanje neželjene e-pošte (SPAM), lančana pisma (chain letter), phishing.d) distribucija software-a za koje nema prava za distribuciju.e) distribucija muzičkih datoteka za koje nema autorska prava.f) pohranjivanje ilegalnih sadržaja na poslužitelj ili linkanje na njih (warez, warez linkng).g) pokretanje browser based igrih) pohranjivanje hackerskih materijala, skripti ili izrada/planiranje napada na udaljena mrežna odredišta.i) kršenje BILO KOJE stavke iz ovih Uvjeta.j) davanje zakupljene usluge trećim osobama na korištenje (izuzev reseller paketa, dedicated servera i vps servera), dijeljene email računa, pružanje besplatnog hostinga.k) zlonamjerno trošenje neograničenih resursa ili onemogućavanje usluga ostalih korisnika servera.l) kršenje bilo kojeg važećeg zakona Republike Hrvatske.

U slučaju kršenja navedenih uvjeta korištenja, bit ćemo primorani odmah otkazati uslugu!

Resursi

Korisniku su dostupni sljedeći resursi:• 5% CPU-a• 5% RAM-a• 5% mrežnih resursa• 10% diskovne kvote po MySQL bazi podataka• 5 % I/O diskovnih operacija• 10 simultano otvorenih procesa

U slučaju prelaženja dodijeljenih resursa DOMIDONA IT će korisniku ponuditi adekvatnu nadogradnju.

U slučaju onemogućavanje ispravnog rada servera DOMIDONA IT će privremeno isključiti uslugu.

“Managed” usluga se definira kao: DOMIDONA IT će za korisnika održavati sustav po principu “best effort” te će na svaku prijavu korisnika pisanim putem reagirati te pokušati otkloniti prijavljeni kvar.

“Unmanaged” usluga se definira kao: DOMIDONA IT će korisniku isporučiti uslugu koju neće za korisnika održavati, korisnik se sam brine o svemu osim o hardware-u poslužitelja. Ukoliko dođe do kvara na hardware-u poslužitelja, DOMIDONA IT će kvar otkloniti o svom trošku i u roku predviđenom SLA ugovorom. VPS i DEDICATED serveri su unmanaged vrsta usluge ako drukčije nije naznačeno na stranici www.web-hosting.work

 

Garancija

DOMIDONA IT ne daje nikakvu garanciju za uslugu besplatni web hosting. Usluga se može ukinuti u svakom trenutku bez prethodnog upozorenja te DOMIDONA IT u tom slučaju nije dužna davati dodatna objašnjenja niti je odgovorna za gubitak cjelokupnog sadržaja koji je bio postavljen na besplatnom hostingu ili eventualnu štetu koju je gubitak sadržaja prouzročio.

Nadležnost

Svi sporovi koji se ne mogu riješiti mirnim putem između DOMIDONE IT i korisnika nadležan je sud u Zagrebu.

Na odnose ugovornih strana koji nisu definirani ovim uvjetima primjenjuju se pravno pozitivni propisi Republike Hrvatske.

DOMIDONA IT će, u slučaju kršenja uvjeta korištenja, na službeni zahtjev nadležnih institucija omogućiti pristup svim relevantnim logovima, korisničkim podacima te osobnim podacima Korisnika.

Završne odredbe

Ugovor se sklapa na neodređeno vrijeme.

DOMIDONA IT ima pravo izmijeniti uvjete u bilo kojem trenutku a Korisnik se poziva na povremeni pregled Ugovora koji je javno dostupan na adresi www.web-hosting.work

Jednostrani raskid Ugovora

Korisnik može bez dodatnog objašnjenja zatražiti ukidanje usluge i brisanje korisničkog računa  pisanim putem. Za ukidanje usluge Korisnik može ispuniti i poslati primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj mrežnoj stranici.

Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

Preuzmite ovdje “Obrazac za jednostrani raskid Ugovora”.

U slučaju kršenja navedenih uvjeta korištenja, bit ćemo primorani odmah otkazati uslugu!

Domidona informacijske tehnologije d.o.o.

H. Dunanta 1, Zagreb

Hrvatska

Email: info@domidona-it.hr

VAT: HR10580186503

Tel: +385 (1) 558 5266

 

Vrste hostinga

Postoje različite vrste usluga web hostinga. Pri odabiru, važno je razumjeti kakvu uslugu vaše stranice trebaju, vrstu poslužitelja, proračun i kakvu vrstu usluge hostinga trebate.

Opcije koje su najčešće tražene i korištene:

Dijeljeni

U dijeljenom okruženju, vašim i drugim vlasnicima web stranica dijeli jedan poslužitelj. To uključuje dijeljenje fizičkog poslužitelja i softverskih aplikacija unutar poslužitelja. Zajedničke/dijeljene usluge su pristupačne, jer je trošak za rad server se dijeli između vas i tih drugih vlasnika. Postoji, međutim, nekoliko boljki, to što je moguće da su strance malo sporije, ako je puno domena (čitaj ostalih aplikacija).

Dedicirani

U dediciranom hosting okruženju, imate cijeli server za sebe. To omogućuje brži rad, kao što su sva web hosting sredstva u cijelosti, bez dijeljenja s drugim vlasnicima stranica. Međutim, to također znači da će te biti odgovorni za troškove rada poslužitelja u cijelosti. Ovo je dobar izbor za web stranice koje zahtijevaju puno resursa sustava, ili trebate višu razinu sigurnosti.